Целью учебной дисциплины «Охрана труда» является изучение основ законодательства Украины по охране труда и на этой основе разработка комплекса административных, нормативно-правовых, инженерно-технических, санитарно-гигиенических и медицинских мероприятий в области здравоохранения, направленных на профилактику производственного травматизма, возникновения профессиональных отравлений и заболеваний и других неблагоприятных нарушений в состоянии здоровья в результате воздействия вредных факторов производственной среды.

Охрана труда - это система правовых, социально-экономических, организационно-технических, санитарно-гигиенических и лечебно-профилактических мероприятий и средств, направленных на сохранение жизни, здоровья и работоспособности человека в процессе трудовой деятельности.

Значение охраны труда заключается в том, что именно она является главным условием сохранения здоровья и защиты человека от воздействия вредных факторов производственной среды.

Охрана труда как неотъемлемая составляющая обеспечения безопасности жизнедеятельности человека в условиях производства распространяется на все предприятия, учреждения и организации независимо от форм их собственности и видов деятельности, на всех граждан, которые работают, и тому подобное. Поэтому за нарушение организации охраны труда равной степени несут ответственность перед законом как работодатель (собственник), так и работник (исполнитель).

Охрана труда является обязательным компонентом деятельности структур Министерства здравоохранения (лечебно-профилактические и учебные заведения, оздоровительные комплексы, лечебно-диагностические центры, стоматологические кабинеты частной или других форм собственности, аптечная сеть, предприятия фармацевтической отрасли и т.д.).

Программа изучения дисциплины «Охрана труда в отрасли» предназначена для высших медицинских учебных заведений Украины в соответствии с требованиями кредитно-трансферной системы организации учебного процесса ECTS, основанной на сочетании технологий обучения по разделам и зачетным кредитам оценки – единиц измерения учебной нагрузки студента необходимого для усвоения дисциплины или ее раздела.

Предметом изучения учебной дисциплины являются вредные и опасные факторы производственной среды, система мероприятий защиты и сохранения жизни и здоровья медицинских работников.


Програма вивчення дисципліни «Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності»  призначена для вищих медичних закладів освіти України у відповідності до вимог кредитно-трансферної системи організації навчального процесу ECTS, заснованої на поєднанні технологій навчання за розділами та залікових кредитів оцінки – одиниць виміру навчального навантаження студента необхідного для засвоєння дисципліни або її розділу. Вивчення дисципліни «Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності» спрямоване на ознайомлення студентів з умовами праці  медичних працівників у сучасних умовах,  зі  шкідливими та небезпечними чинниками виробничого середовища в лікувально-профілактичних закладах, їх впливом на фізіологічний стан організму працюючої людини. Праця медичних працівників  належить до найскладніших, напружених та відповідальних видів діяльності. Окремі професійні групи медичних працівників у своїй повсякденній діяльності мають свої специфічні умови праці, що можуть стати причиною захворюваності, у тому числі й професійної, сприяють виникненню втоми та перевтоми, втрати працездатності. Останні десятиліття характеризуються значними досягненнями медичної науки і техніки. Подальшого розвитку набувають медична інженерія та біотехнологія, різноманітні діагностичні, переважно комп'ютерні системи, широко впроваджуються у медичну практику лазерне випромінювання, ультразвук та  іонізуюче  випромінювання. Суттєво збільшується арсенал ліків, передусім антибіотиків, а також мийних і дезінфікуючих препаратів. У зв'язку з цим, у досить серйозній мірі змінюється зміст, характер і особливості праці як лікарів, так і середнього медичного та допоміжного персоналу. Такі зміни, як правило, призводять до відчутного зростання рівня нервового, психічного та розумового напруження. Ці, порівняно нові, проблеми не відсунули на другий план і такі традиційні проблеми організації праці лікарів, як несприятливе навколишнє середовище за хімічними, фізичними та біологічними чинниками,  подолання внутрішньолікарняних інфекцій, запобігання алергічних реакцій тощо.

Таким чином, вивчення дисципліни «Основи охорони праці та безпеки життєдіяльності»  є актуальним для підготовки медичних кадрів, особливо в сучасних умовах реформування системи вищої освіти на тлі процесів євроінтеграції України.


Нутриціологія - це мультидисциплінарна наука про процеси
асиміляції їжі і взаємозв'язк на всіх рівнях організації біологічних систем -
від клітини, органу і організму до популяції, біоценозів і біосфери в цілому.
Опанування сучасних знань та
впровадження наукових розробок та досягнень нутриціології є потужним чинником у
профілактиці та лікуванні неінфекційних захворювань (НІЗ), підвищенні
тривалості активного довголіття людини, збереженні фізичного, емоційного та психічного
благополуччя популяції.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є: вивчення  навчальної дисципліни є фізіологічні основи
харчування здорової людини, нутриціологічна характеристика харчових продуктів,
особливості їх впливу на організм людини, з урахуванням фізіологічного,
соматичного та аліментарного статусів, специфіки вікових і професійних груп
населення, аліментарна корекція фізіологічних та метаболічних зрушень в
організмі при різних захворюваннях та фізіологічних станах.


"Охорона праці в галузі" – це дисципліна, яка вивчає системи заходів правового, соціально - економічного, організаційно - технічного, санітарно - гігієнічного і лікувально-профілактичного характеру, що спрямовані на збереження здорових і безпечних умов праці фахівців в галузі.

Мета вивчення дисципліни полягає у формуванні у майбутніх фахівців умінь та компетенцій для забезпечення ефективного управління охороною праці та поліпшення умов праці з урахуванням досягнень науково-технічного прогресу та міжнародного досвіду, а також в усвідомленні нерозривної єдності успішної професійної діяльності з обов’язковим дотриманням усіх вимог безпеки праці у медичній галузі.


Курс є складовою частиною освітньо-наукової програми підготовки доктора філософії за фахом 222 «Медицина»,

228 «Педіатрія», 221 «Стоматологія»,  224 «Технології медичної діагностики та лікування». Знання, отримані при вивченні курсу «Менеджмент і презентація наукових та освітніх проектів», дозволять докторанту філософії опанувати: методологією та особливостями розробки науково-освітніх проектів, методичними прийомами з планування, організації, контролю, координації проведення проектних робіт та створення сприятливих умов творчої діяльності.